Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 08 2017

wildnesshearts
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaNorkNork NorkNork
wildnesshearts
5900 cc0b 390
wildnesshearts
6468 e0a6 390
Diamond Head, Oahu, Hawaii
Reposted fromretaliate retaliate viajoannna joannna
wildnesshearts
Mam w środku prywatne trzęsienie ziemi.
— Kaja Kowalewska

May 01 2017

wildnesshearts
wildnesshearts
Zawsze odchodził, kiedy czuł się niezręcznie i się nie przywiązywał, a jak na złość inni przywiązywali się do niego.
Chciał być sam, bo lubił, a jednocześnie potrzebował kogoś, z kim by mógł tak milczeć i się szwendać.
Odchodził, a i tak wracał.
— o Włóczykiju
Reposted fromhostium hostium viafuckofcourse fuckofcourse
wildnesshearts
9724 c3f8 390
Reposted fromkarahippie karahippie viafuckofcourse fuckofcourse
6532 bc6a 390

youllseeitwillallbeworthit:

Parenting…you’re doing it right.

9730 20f4 390
wildnesshearts
8192 3ff3 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafuckofcourse fuckofcourse
9247 9279 390

galeriakrakow:

Sunset chaser.

(via Sunset chaser. - betina_grigore)

Krakow. Poland

wildnesshearts
To jest zawsze zdumiewające, co ktoś widzi w drugiej osobie. I jak to jest w gruncie rzeczy szczęśliwie, że nie wszyscy ludzie to samo w innych widzą!
— Lucy Maud Montgomery, "Ania z Avonlea"
Reposted fromcudoku cudoku viafuckofcourse fuckofcourse
wildnesshearts
Boję się.
Boję się, że nie zdążę.
Że nagle okaże się, że wszystko się skończyło.
— Marcin Świetlicki
Reposted fromIriss Iriss viafuckofcourse fuckofcourse
wildnesshearts
wildnesshearts
4680 a1ab 390
Reposted fromfeels feels viafuckofcourse fuckofcourse
8487 4849 390
Reposted fromtwice twice viafuckofcourse fuckofcourse
wildnesshearts
wildnesshearts
7433 1728 390
Reposted fromheroes heroes viafuckofcourse fuckofcourse
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl